Finanční řád

1. ÚVOD

1.1 Občanské sdružení HvFree.net, o .s., se sídlem Vigantice 90, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 226982315 dále jen "Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 12.3.2004 pod č.j. VS/1-1/56615/04-R .

1.2 Valná hromada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení tento finanční řád, který upravuje pravidla, způsob financování a výši všech členských příspěvků.

 

2. JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ PŘÍSPĚVEK

2.1 Jednorázový vstupní příspěvek je příspěvek za vznik členství ve sdružení.

2.2 Jednorázový vstupní příspěvek hradí každý člen sdružení při svém přijetí do sdružení na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou.

2.3 Výše jednorázového vstupního příspěvku je 1000,- Kč.

2.4 Jednorázový vstupní příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl žadatel o členství přijat za člena nebo do 14 dní po přijetí za člena - podle toho, která skutečnost nastane později.

2.5 Pokud nadpoloviční množství členů na lokální síti LAN projeví zájem vystoupit ze sdružení, má určená fyzická nebo právnická osoba (typicky jeden z uživatelů LAN nebo společenství vlastníků jednotek daného obytného domu) výhradní přednost na případné pozdější odkoupení celé LAN od sdružení, toto je upraveno v bodě 2.6.

2.6 Proces převodu LAN se skládá ze dvou účetních operací, které se navzájem kompenzují.

1) Sdružení vrátí členům poměrnou část evidované hodnoty LAN

2) Sdružení odprodá LAN určené fyzické či právnické osobě za evidovanou hodnotu.

Evidovaná hodnota je:

a) souhrnná nákupní hodnota podle účetních dokladů sdružení, platí pro dobu do 12 měsíců od vzniku LAN / převodu LAN do majetku sdružení

b) hodnota zjištěná podle aktuální bazarové hodnoty ekvivalentních zařízení, platí pro dobu od 12 měsíců od vzniku LAN / převodu LAN do majetku sdružení. Zjištění hodnoty provádí rada.

 

3. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

3.1 Pravidelný členský příspěvek je příspěvek člena za členství ve sdružení. Není vázán na využívání produktů činnosti sdružení.

3.2 Výše pravidelného měsíčního členského příspěvku je 250,- Kč. Platí se za kalendářní měsíc a nelze ho dělit.

3.3 Platba se provádí bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.

3.4 Platba pravidelných členských příspěvků se provádí minimálně na tři měsíce zálohovým způsobem v násobcích schváleného měsíčního příspěvku dle bodu 3.2 finančního řádu tak, aby na bankovním účtu sdružení byla připsána před začátkem období, na něž je platba určena.

3.5 První pravidelný členský příspěvek se platí již za kalendářní měsíc, kdy byl čekatel přijat za člena (i když byl přijat poslední den v měsíci) do 14 dnů od přijetí.

3.6 Rada může hromadně nebo individuálně na libovolnou dobu nebo do odvolání pozastavit výběr příspěvků nebo snížit jejich výši.

3.7 V případě ukončení členství má člen nárok na vrácení předplacených pravidelných měsíčních členských příspěvku na základě vlastní písemné žádosti. Vyplacení bude provedeno bankovním převodem. V případě, že bývalý člen do 3 kalendářních měsíců po ukončení členství o vrácení přeplatku písemně nepožádá nebo si ho nepřevezme, ztrácí na vrácení nárok.

 

4. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

4.1 Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost sdružení.

 

5. ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH

5.1 Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin například při dobrovolné práci při budování infrastruktury nebo činností v orgánech Sdružení.

5.2 Rada má právo ve zvlášť výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.

 

6. SANKCE

6.1 Není-li členský příspěvek uhrazen včas, následuje automatické omezení využívání produktů činnosti sdružení obvykle do doby uhrazení příspěvků dle bodu 3.5. finančního řádu.

6.2 Po zániku členství budou případné dluhy vymáhány zákonnými prostředky.

6.3 Dlužné pravidelné členské příspěvky budou vymáhány maximálně za posledních 12 měsíců.

 

7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

7.1 Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku.

7.2 O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při rozhodování bere Rada v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli a potřebami sdružení.

7.3 Při financování postupuje Rada sdružení následujícím způsobem:

7.3.1 Pravidelné členské příspěvky.

7.3.1.1 10% z celkového objemu pravidelných členských příspěvků zaúčtovaných na předchozích dvanáct kalendářních měsíců je stálá rezerva, kterou je Rada povinna udržovat v aktuální výši pro dané čtvrtletí, na účtu sdružení s výjimkou případů popsaných v bodě 7.5. finančního řádu. Maximální výše však nemusí přesáhnout 250.000,- Kč

 

7.3.1.2 Členské příspěvky zaplacené na aktuální čtvrtletí Rada rozděluje takto:

a) část vypočtená dle pravidla stanoveného v bodu 7.3.1.1 finančního řádu je použita na aktualizaci rezervy.

b) až 20% je určeno na odměny aktivním členům.

c) zbývající část po uplatnění předchozích pravidel je určena na provozní a investiční náklady sdružení. Zbývající finanční limit se převádí do dalších čtvrtletí.

7.3.2 Jednorázové vstupní příspěvky budou použity na provozní a investiční náklady.

7.4 Mimořádné příspěvky a veškeré další výše nezmíněné příjmy sdružení jsou určeny na provozní a investiční náklady sdružení.

7.5 Stálá rezerva může být použita pouze za následujících, všech společně platících podmínek:

a) je nezbytný souhlas všech radních.

b) předmět investice musí mít pozitivní globální dopad na sdružení nebo musí být pořízen za zvlášť zvýhodněných podmínek

c) není dostatek prostředků určených na provozní a investiční náklady sdružení

 

Tento finanční řád byl schválen valnou hromadou HvFree.net, o.s. dne 28.05.2011

Tento finanční řád je platný od 1.6.2011