Jednací řád

1 OBSAH

2 ÚVOD
2.1 Účinnost Jednacího řádu
3 VALNÁ HROMADA
3.1 Svolání valné hromady
3.2 Účast na valných hromadách
3.3 Hlasování, hlasovací lístky
3.4 Volba členů do orgánů sdružení
3.5 Dotazy, protesty a návrhy členů
3.6 Organizační záležitosti
3.7 Zápis z valné hromady
3.8 Usnášení-schopnost valné hromady
4 RADA SDRUŽENÍ
4.1 Svolávání rady Sdružení
4.2 Zasedání rady
4.3 Způsob rozhodování rady a její usnášení-schopnost
5 PLATNOST A ÚČINNOST JEDNACÍHO ŘÁDU
5.1 Platnost
5.2 Změny

ÚVOD

2.1 Účinnost Jednacího řádu
2.1.1 Tímto jednacím řádem upravuje Občanské sdružení HVfree.net,( dále Sdružení) se sídlem: Vigantice 90, 75661 Rožnov pod Radhoštěm způsob jednání a rozhodování jeho orgánů v souladu se stanovami Sdružení.

VALNÁ HROMADA

3.1 Svolání valné hromady
3.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena shromážděním všech členů Sdružení.

3.1.2 Na pořadu jednání výroční valné hromady musí být vždy nejméně:
a) projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok,

b) projednání a schválení zprávy kontrolora o revizi hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok,

c) projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Sdružení,

d) volba členů do orgánů sdružení.

3.1.3 Rada je povinna svolat valnou hromadu v souladu se stanovami Sdružení kdykoliv, požádá-li o to alespoň 1/3 (jedna třetina) všech členů nebo kontrolor Sdružení.

3.1.4 Valnou hromadu svolá rada Sdružení rozesláním pozvánky na valnou hromadu všem členům sdružení. Pozvánka může mít formu zprávy na elektronické vývěsce na doméně HVFree.net, zprávy elektronické pošty na emailovou adresu člena, která je vedena v evidenci Sdružení, osobně či poštou doručené papírové pozvánky na adresu vedenou v evidenci Sdružení a musí být doručena nejméně 7 dnů před konáním valné hromady.

3.1.5 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje nejméně:
a) název a sídlo Sdružení,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) navrhovaný pořad jednání.

3.1.6 V případě, že o svolání valné hromady požádají členové dle článku 3.1.3. tohoto jednacího řádu, musí být valná hromada radou Sdružení svolána tak, aby se konala nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti o její svolání těmito členy radě.

3.1.7 Pokud nebude radou valná hromada Sdružení, o níž požádá 1/3 členů Sdružení svolána ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem, můžou valnou hromadu svolat ti členové, kteří o její svolání požádali. Valné hromadě pak předsedá člen Sdružení pověřený těmito členy.

3.2 Účast na valných hromadách
3.2.1 Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové Sdružení či jejich zplnomocnění zástupci (dále jen "zástupci"), členové rady a kontrolor Sdružení. Jednání valné hromady je neveřejné. Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit na základě rozhodnutí rady nebo valné hromady jako hosté.

3.2.2 Prezence se provádí v místě a čase určeném pozvánkou na každou konkrétní valnou hromadu. V místě konání valné hromady se prezence provádí do zahájení valné hromady a v jejím průběhu. Při prezenci na valné hromadě každý člen Sdružení nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, a podepíše se na prezenční listinu. Zástupci členů-fyzických osob při prezenci odevzdají příslušnou plnou moc. Pokud se valné hromady za člena-právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci členů - právnických osob prokáží svoji totožnost a odevzdají plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je třeba odevzdat i výpis z obchodního rejstříku společnosti (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší než tří měsíců.

3.2.3 V případě pochybností týkajících se platnosti plné moci či průkazu totožnosti člena, zástupce člena či jiných sporů při prezenci, rozhoduje o sporech zahajující pověřený člen rady.

3.2.4 Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze projednat a rozhodnout o nich jen se souhlasem nadpoloviční většiny členů Sdružení, přítomných valné hromadě.

3.2.5 Valnou hromadu zahajuje a řídí člen pověřený svolávajícím (dále jen "předsedající"). Předsedající valné hromady doloží každé valné hromadě své oprávnění řídit valnou hromadu zápisem o jednání rady, na kterém byl určen předsedajícím nastávající valné hromady. Po zahájení valné hromady seznámí předsedající členy s návrhem na volbu ověřovatele zápisu, skrutátorů (osoby pověřené sčítáním hlasů) a s programem valné hromady. Tyto návrhy předkládá za radu Sdružení.
3.3 Hlasování, hlasovací lístky
3.3.1 Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech usnesením. Hlasování na valné hromadě probíhá buďto zvednutím ruky, nebo určí-li tak rada nebo Valná hromada též pomocí hlasovacích lístků. Pokud je rozhodováno o volbě a odvolání členů rady Sdružení nebo kontrolora, probíhá hlasování vždy pomocí hlasovacích lístků.

3.3.2 Pokud je hlasováno pomocí hlasovacích lístků, každý člen Sdružení nebo jeho zplnomocněný zástupce, který se zapsal do prezenční listiny, dostane při prezenci hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích se při každém hlasování vyznačí vůle hlasujících křížkem u políčka "PRO”, "PROTI" nebo "ZDRŽEL SE". Člen Sdružení nebo jeho zástupce je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání valné hromady odevzdat osobám zajišťujícím prezenci své hlasovací lístky, které si může při návratu opět vyzvednout.

3.3.3 Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu rady, kontrolora, pak o ostatních návrzích (protinávrzích) v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.

3.3.4 Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, musí změnu autorizovat skrutátor. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a svým podpisem umístěným pod podpisem člena Sdružení stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátora o vystavení duplikátu.

3.3.5 Hlasovací lístek odevzdá člen skrutátorům, kteří vyhodnotí výsledky hlasování. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, oznámí skrutátoři předsedajícímu předběžný výsledek hlasování.

3.3.6 Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem jako na řádných hlasovacích lístcích.

3.3.7 Každý člen Sdružení má při hlasování 1 (jeden) hlas. Pokud je člen Sdružení v prodlení s plněním jeho členských povinnosti, zejména včasného a řádného hrazení členských příspěvků, k jeho hlasu se na valné hromadě nepřihlíží, pokud předsedající neurčí jinak.

3.4 Volba členů do orgánů sdružení
3.4.1 Volba členů do orgánů sdružení se provádí pomocí hlasovacích lístků nebo veřejným hlasováním zdvižením ruky v souladu s čl. 3.3 Jednacího řádu. Způsob volby navrhuje rada sdružení neurčí-li valná hromada před začátkem volby jinak.  

3.4.2 Hlasuje se o předem přihlášené kandidáty na kandidátkách do jednotlivých orgánu sdružení, neurčí-li valná hromada před hlasováním jinak. Kandidáti mají možnost se přihlásit na kandidátky nejpozději 2 dny před valnou hromadou.

3.4.3 Při tajné volbě je na hlasovacím lístku uveden název orgánu sdružení, pro který probíhá volba a jména kandidátů označená pořadovým číslem. Volba kandidátů probíhá zakroužkováním pořadového čísla kandidáta. Hlasující musí zakroužkováním zvolit nejméně takový počet kandidátů, jaký je stanoven dle Stanov jako minimální počet členů orgánu, pro který je hlasovací lístek určen. V opačném případě je hlasovací lístek neplatný. Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty na platných hlasovacích lístcích se určí pořadí kandidátů podle počtu hlasů získaných ve volbě. Jako zvolený se považuje nejvyšší možný počet kandidátů v pořadí určeném počtem dosažených hlasů, kteří dosáhli nejméně nadpoloviční počet hlasů.

3.4.4 Při veřejné volbě  se hlasuje pro každého kandidáta jednotlivě. Jména jednotlivých kandidátů jsou přednesena přesedajícím valné hromady. Volba kandidátů probíhá zdvižením ruky, či kartičky s počtem zastupujících hlasů. Je hlasováno vždy pro a následně proti kandidátovi, zbytek se zdržel.Hlasující musí zakroužkováním zvolit nejméně takový počet kandidátů, jaký je stanoven dle Stanov jako minimální počet členů orgánu, pro který je hlasováno.

3.4.5 V případě, že v souladu s bodem 3.4.3 nebo 3.4.4 není zvolen do daného orgánu sdružení minimální počet kandidátů určený čl. 5 Stanov, považuje se hlasování za neplatné. V takovém případě může Valná hromada rozhodnout o opakování volby.

3.5 Dotazy, protesty a návrhy členů
3.5.1 Oprávnění člena při jednání valné hromady
Člen či jeho zástupce je oprávněn na valné hromadě:
a) hlasovat k příslušným návrhům (protinávrhům) dle programu jednání,

b) požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, které jsou předmětem jednání valné hromady ("dotazy"),

c) uplatňovat návrhy a protinávrhy,

d) vznášet protesty, požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z jednání valné hromady a požádat radu o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části.

3.5.2 Způsob realizace členských práv
3.5.2.1 Dotazy, návrhy (protinávrhy) a protesty podávají členové nebo jejich zástupci, členové rady, předseda nebo kontrolor předsedajícímu valné hromady zejména písemně předáním předsedajícímu valné hromady. Na lístku je vždy nutno zřetelně označit (zaškrtnutím), zda jde o dotaz, návrh, protinávrh nebo protest. Dotazy, návrhy, protinávrhy a protesty a žádosti musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným jménem a vlastnoručním podpisem člena nebo jeho zástupce a u zástupce právnické osoby IČO (- mají-li ho) a adresou, na kterou je možno případně odpověď zaslat či doručit. Bez těchto určení nelze příspěvek člena přijmout.

3.5.2.2 Předsedající valné hromady zajistí odpovědi na všechny dotazy týkající se programu jednání valné hromady, které byly podány v souladu s tímto jednacím řádem, a to buď v průběhu jednání valné hromady ústně nebo není-li to možné s ohledem na rozsah odpovědi a dotazující člen s tím souhlasí, 15 dnů od skončení valné hromady písemně na adresu člena.

3.5.2.3 Předsedající při uplatňování návrhů a požadování vysvětlení může udělit slovo členům. Komu nebylo slovo uděleno, nemůže se jej ujmout sám.

3.6 Organizační záležitosti
3.6.1 Předsedající valné hromady dbá o nerušený průběh valné hromady a je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady. Předsedající je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. O organizačních otázkách se rozhoduje před věcnými.

3.6.2 Předsedající valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.

3.7 Zápis z valné hromady
3.7.1 Z každé valné hromady musí být vyhotoven zápis. Zápis z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel. Zápis podepíše zapisovatel, předsedající a ověřovatel zápisu zvolený valnou hromadou nejpozději do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

3.7.2 Zápis z valné hromady musí obsahovat:
a) název a sídlo Sdružení,

b) dobu a místo konání valné hromady,

c) popis projednávaných jednotlivých bodů programu valné hromady,

d) jméno předsedajícího valné hromady, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů,

e) veškeré návrhy a protinávrhy vzešlé z jednání valné hromady, pokud navrhovatel o jejich zápis požádal,

f) závěry z jednání a individuální názory přítomných na valné hromadě, pokud navrhovatel o jejich zápis požádal,

g) obsah protestů a příspěvků vznesených členy Sdružení, členy rady nebo kontrolorem, týkajících se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to osoba, jež učinila protest nebo příspěvek požádá,

h) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování a

i) seznam příloh.

3.7.3 Návrhy, protesty a prohlášení učiněné na jednání valné hromady musí být k zápisu z jednání připojeny.

3.7.4 Pozvánku na jednání valné hromady, zápis z jednání a prezenční listinu musí Sdružení uchovávat po celou dobu svého trvání ve svém archivu. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu 10 (deset) let po zániku Sdružení. Pokud se Sdružení zrušuje bez likvidace a jeho jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního nástupce jako zápisy tohoto nástupce.

3.7.5 Každý člen Sdružení může požádat společnost o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. Kopie se pořizuje na náklady člena, který o její vydání žádá a budou zasílány členům elektronickou poštou, na dobírku nebo budou předávány fyzicky, je-li to praktické.

3.8 Usnášení-schopnost valné hromady
3.8.1 Valná hromada je schopna usnášení, jen je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech členů Sdružení.

3.8.2 Náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení, bez ohledu na počet přítomných členů.

RADA SDRUŽENÍ, výkonný výbor

4.1 Svolávání rady Sdružení
4.1.1 Zasedání rady Sdružení svolává zpravidla předseda do sídla Sdružení, není-li stanoveno jinak. Zasedání rady sdružení může svolat I jiný člen rady nebo kontrolor sdružení, zejména v případech, kdy jednání rady nesnese odkladu.

Pozvánka na zasedání rady může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem, elektronickou poštou či faxem a musí být zaslána nejméně 1 den přede dnem zasedání.

4.1.2 Se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů rady může být rada svoláná i dříve od doručení pozvánky.

4.1.3 Pozvánka na zasedání rady musí obsahovat následující náležitosti:
a) název a sídlo Sdružení,

b) místo, datum a hodinu konání,

c) pořad jednání.
4.2 Zasedání rady
4.2.1 Zasedání rady se konají podle potřeby Sdružení, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.

4.2.2 Zasedání řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiný člen rady.

4.2.3 Kontrolor je oprávněn být přítomen na zasedání rady.

4.2.4 Rada rozhoduje usnesením. O průběhu zasedání rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou rady a zapisovatelem. Každý ze členů rady je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán. V zápisu z jednání rady musí být jmenovitě uvedeni členové rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové rady hlasovali pro přijetí usnesení.

4.2.5 Zápis ze zasedání rady musí obsahovat:
a) název a sídlo Sdružení,

b) dobu a místo konání zasedání rady,

c) popis projednávaných jednotlivých bodů programu rady,

d) jméno předsedajícího a zapisovatele,

e) počet a jméno a příjmení přítomných,

f) závěry z jednání a individuální názory přítomných na zasedání rady,

g) rozhodnutí rady s uvedením výsledku hlasování, a obsah příspěvků vznesených členy rady a/nebo kontrolora, týkající se rozhodnutí rady, jestliže o to osoba, jež učinila příspěvek požádá.
4.3. Způsob rozhodování rady a její usnášení-schopnost
4.3.1 Rada rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. Rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání rady přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

4.3.2 Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího zasedání rady.

4.3.3 Rada může se souhlasem všech členů rady přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, dálnopis, email, internet) mimo zasedání rady. Hlasující se považují za přítomné.

PLATNOST A ÚČINNOST JEDNACÍHO ŘÁDU

5.1 Platnost
5.1.1 Tento jednací řád je platný a účinný dnem jeho schválení valnou hromadou Sdružení.
5.2 Změny
5.2.1 Tento jednací řád může být měněn pouze se souhlasem valné hromady Sdružení.