Čl. 1 
Základní ustanovení

1) Sdružení má název: " HVfree.net " (dále jen "sdružení").

2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Sídlo sdružení je na adrese: Vigantice 90, Rožnov p. Radh., 756 61

 

Čl. 2 
Činnost sdružení

Základním cílem sdružení HVfree.net je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

1) Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

a) výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,
b) vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,
c) provozování regionálního informačního systému,
d) podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,
e) rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií, 
f) poskytování poradenské a konzultační služby členům,
g) pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,
h) expertní a publikační činnost,
i) výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí,
j) získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování činnosti sdružení a jeho projektů, 
k) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. 3 
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.

2) Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.

3) Zájemce o členství se od okamžiku podání přihlášky do zapsání do seznamu členů označuje jako čekatel členství.

4) O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí výkonný výbor zdůvodňovat.

5) Členství zanikne vyškrtnutím ze seznamu členů sdružení.

6) Členství ve sdružení končí: 
a) vystoupením člena ze sdružení,
b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,
c) úmrtím člena,
d) zánikem člena - právnické osoby, 
e) zánikem sdružení,
f) uplynutím posledního dne lhůty, která byla výkonnému výboru písemně dodatečně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských příspěvků, jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil.

7) Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, v případě že člen sdružení:

- zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena,
- poškozuje dobré jméno sdružení,
- vyvíjí zvláště neetickou či nebezpečnou činnost,

přestože byl na výše uvedené přestupky a na možnost vyloučení ze sdružení výkonným výborem písemně upozorněn.

Čl. 4 
Práva a povinnosti člena

1) Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
b) volit a být volen do orgánů sdružení,
c) nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,
d) využívat za podmínek stanovených vnitřními předpisy produkty sdružení (připojení k síti a Internetu, konzultace, organizační a technická podpora aj.),
e) navrhovat kontrolu činnosti sdružení kontrolorovi,

2) Člen sdružení má povinnost:
a) respektovat a dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů sdružení,
b) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,
c) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení; tyto změny je člen povinen oznámit sdružení do 30 dnů ode dne, kdy nastaly,
d) je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.

Čl. 5 
Orgány sdružení

1) Valná hromada
a) valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení; valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců; výkonný výbor však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolor sdružení, a to nejpozději do jednoho měsíce, 
b) valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem; součástí pozvánky je i návrh programu,
c) valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak, a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
d) zástupce nepřítomného člena se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování; po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného, 
e) valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů; není-li valná hromada schopná usnášení, svolá výkonný výbor do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení,
f) valnou hromadu vede předsedající určený výkonným výborem,
g) na valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté je po případném doplnění schválen program; jednání valné hromady jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel, 

h) výhradně valné hromadě přísluší 
1. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy výkonného výboru na dobu 1 roku,
2. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou kontrolora na dobu 1 roku,
3. odvolávat tajným hlasováním členy výkonného výboru nebo kontrolora sdružení,
4. schvalovat výši a četnost všech příspěvků podle návrhu výkonného výboru,
5. schvalovat roční plán výdajů na činnost sdružení,
6. měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů,
i) valné hromadě dále přísluší 
1. schvalovat zprávu výkonného výboru o hospodaření a zprávu kontrolora o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
2. v případě zániku sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem,
3. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá výkonný výbor.

2) Výkonný výbor
a) výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení a je nejméně tříčlenná, 
b) výkonnému výboru přísluší
1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu sdružení,
2. přijímat vnitřní předpisy sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,
3. rozhodovat o přijetí nových členů sdružení a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,
4. vést seznam členů sdružení jakož i jeho podpůrné evidence,
5. spravovat majetek sdružení,
c) výkonnému výboru dále přísluší
1. svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,
2. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,
3. provádět další činnosti určené výkonnému výboru těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,
4. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům sdružení,
d) zasedání výkonného výboru svolává předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, 
e) výkonný výbor rozhoduje prostou většinou všech hlasů; výkonný výbor je schopna usnášení jsou-li přítomni alespoň 3 členové výkonného výboru,
f) rozhodnutí výkonného výboru jsou písemná, opatřená podpisy přítomných členů výkonného výboru,
g) výkonný výbor umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí výkonného výboru, kontrolorovi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností sdružení.

3) Předseda
a) předseda je statutárním zástupcem sdružení; zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí výkonného výboru nebo valné hromady,
b) předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními výkonného výboru veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.

4) Kontrolor
a) kontrolor je revizním a kontrolním orgánem sdružení,
b) kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření sdružení, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností sdružení; výkonný výbor je povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností sdružení,
c) alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok.

5) Společná ustanovení o orgánech sdružení
a) funkce v orgánech sdružení jsou čestné,
b) za výkon funkcí v orgánech sdružení přísluší pouze náhrada hotových výdajů, 
c) funkce kontrolora a člena výkonného výboru jsou neslučitelné.

Čl. 6 
Odborné komise

1) Odborné komise (dále jen "komise") jsou expertními poradními orgány, které zřizuje valná hromada nebo výkonný výbor sdružení k řešení a posuzování odborné nebo speciální problematiky.

2) Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.

3) Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání s jejím zřizovatelem.

4) Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.

Čl. 7 
Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 
a) členské příspěvky
1. pravidelný členský příspěvek,
2. jednorázový vstupní příspěvek; tento je vratný pouze při vystoupení ze sdružení podle Čl. 3 odst. 7) písm. a) stanov,
3. příspěvek na infrastrukturu,
b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
d) výnosy z majetku,
e) příjmy z jiných finančních zdrojů.

2) Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.

3) Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného výkonným výborem.

4) Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně závaznými právními předpisy.

5) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána výkonným výborem nejpozději do konce února následujícího roku.

6) Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá výkonný výbor ke schválení valné hromadě.

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení

1) Pro svou činnost vydá sdružení minimálně tyto interní předpisy
a) organizační řád - řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce, 
b) jednací řád - určuje jak jednají a rozhodují orgány sdružení,
c) provozní řád počítačové sítě - upřesňuje etiku chování na počítačové síti

2) Ukončením členství končí i činnost v orgánech sdružení.

3) Členy prvního výkonného výboru sdružení jsou členové přípravného výboru.